Logopedie

Als logopedisten in het Buitengewoon  Onderwijs begeleiden wij kinderen in hun taalontwikkeling.
Wij staan in voor:
Het ontdekken en herstellen van moeilijkheden op vlak van de gesproken en  geschreven taal

Het leren toepassen van de aangeleerde technieken en strategieën (hulpmiddelen)

De noodzaak aan en de frequentie van behandelingen wordt bepaald in de klassenraad aan de hand van schoolvorderingstests in verband  met spelling, taalsystematiek en begrijpend lezen, aangevuld met zuiver logopedisch onderzoek (technisch lezen, taaltests, articulatieonderzoek….)
Naar gelang de problematiek kan er individueel of in groepsverband behandeld worden:
• ofwel komt het kind individueel bij de logopedist(e) om bijgewerkt te worden
• ofwel komen verschillende kinderen samen bij de logopedist(e) waar per niveau gewerkt wordt
• ofwel gaat de logopedist(e) zelf naar de klas  om bepaalde items te trainen.
Gesproken taal:
• Articulatie: de correcte uitspraak van afzonderlijke klanken

• Fonologie: de correcte vorming van klanken tot woorden
- aanleren van de klanken in hun onderlinge opeenvolging binnen de gesproken taal
- de aan te leren klankverbindingen worden progressief geoefend
• Taalmoeilijkheden en taalachterstand:
- uitbreiden van het begrijpen en gebruiken van woordenschat
- woordvorming stimuleren via systematische aanpak: oefenen van tegenstellingen, meervoudsvormen, voltooide deelwoorden,
trappen van vergelijking …)
- aanleren en inoefenen van de juiste zinsvorming of correctie aan de hand van zinsstructuuroefeningen
- ‘hoe verwoord ik iets in een bepaalde situatie’: het kind begeleiden in zijn taalgebruik
• ‘Taal-denken’:
- bijsturen van de verbale denkontwikkeling op volgende ‘taal-denk-gebieden’:
- categoriaal denken: selecteren, classificeren, discrimineren, sorteren, associeren, dissocieren
- serieel denken: logisch denken: oorzaak – gevolg
- creatief denken: probleemoplossend denken aan de hand van het analyseren van een bepaalde situatie
of het synthetiseren van de verschillende delen van een denkpatroon
- stimuleren  van de eigen fantasie bij opbouw van een verhaal
- zelf verhalen verzinnen
• stotteren – broddelen: bij deze stoornissen wordt doorverwezen naar gespecialiseerde logopedisten
• dysfonieën: (stemstoornissen): bij deze stoornissen wordt doorverwezen naar gespecialiseerde logopedisten

Geschreven taal:
• Basisfuncties oefenen om tot lezen en schrijven te komen: via auditieve en visuele oefeningen worden de lees- en
schrijfvoorwaarden getraind:
ontwikkeling van de luisterhouding, lokalisatie van geluiden,  identificatie van geluiden, sequentiëren van geluiden en
fonemen, auditieve en visuele
discriminatie, analyse en synthese, auditief en visueel geheugen…
• Leesgestoorde en dyslectische kinderen:
Ondersteunende en remediërende functie in het verloop van het technisch en begrijpend leesproces: aanleren en
stabiliseren van de grafeem-foneemkoppelingen en klanksynthese,  automatiseren van de leestechniek, oefenen op de
directe woordherkenning, nauwkeurig lezen, tempo regelen, leestekens leren respecteren, juiste intonatie leren gebruiken;
betekenis van boodschappen leren onderscheiden, communicatie, kennis  van de taal.
• Dysgrafie en spellingsmoeilijkheden: om de spelling voor het kind concreter aan te pakken, maken we het bewust van de
belangrijkste schrijfstrategieën: de ‘hoorweg’ voor klankzuivere woorden, de ‘denkweg’ voor de regelwoorden, de ‘onthoudweg’
voor de onthoudwoorden die via analogieën en rubriceeroefeningen ingeoefend worden. We helpen kinderen probleemoplossend
denken over de spelling van de Nederlandse taal.
• Grammaticale moeilijkheden: problemen in verband met zins- en woordontleding, problemen in verband met werkwoordvervoeging.
Bij de logopedische therapie maken we ook gebruik van de taalondersteuningsmethode Rondom. (Rondom Klanken, Rondom Woorden,
Rondom Zinnen en Rondom Werkwoorden) Deze methode werd geconcipieerd in het Buitengewoon Onderwijs te Ieper. Voor meer
uitleg omtrent deze methode kunt u best hun website raadplegen:  
 http://www.hetvlot.be/nl/rondom

Wij gebruiken cookies op onze web site. Sommigen zijn essentieel voor het correct functioneren van de site, terwijl anderen ons helpen om de site en gebruikerservaring te verbeteren (tracking cookies). U kan zelf kiezen of u deze cookies wil toestaan of niet. Let op dat als u onze cookies weigert mogelijk niet alle functies van de site beschikbaar zijn.